මැණික් පොකුර කෝටි ගණනක් වටින බව කියූ සභාපති දැන් කියන කතාව

මැණික් පොකුර කෝටි ගණනක් වටින බව කියූ සභාපති දැන් කියන කතාව
  • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka