මාරාන්තික බස් අනතුරෙන් රියදුරු මිය ගිහින් නැහැ – අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ

මාරාන්තික බස් අනතුරෙන් රියදුරු මිය ගිහින් නැහැ - අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ
  • පස්සර අනතුර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka