මාරාන්තික අනතුරට ලක් වූ බස් රථය මාර්ග නීති කඩමින් ගිය හැටි දුරකථන කැමරාවක සටහන් වෙයි (VIDEO)

මාරාන්තික අනතුරට ලක් වූ බස් රථය මාර්ග නීති කඩමින් ගිය හැටි දුරකථන කැමරාවක සටහන් වෙයි (VIDEO)
  • පස්සර අනතුර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka