මාරාන්තික අනතුරට පත් බස් රථයේ රියදුරු බීමත්ව සිටියාද? – පොලිස් පරික්ෂණ ඇරඹෙයි

මාරාන්තික අනතුරට පත් බස් රථයේ රියදුරු බීමත්ව සිටියාද? - පොලිස් පරික්ෂණ ඇරඹෙයි
  • පස්සර අනතුර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka