මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් පිළිතුරු

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ චෝදනාවලට ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් පිළිතුරු
  • මානව හිමිකම් කවුන්සිලය
  • ජීඑල්පිරීස්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka