මළ කැස්බෑ මරණ පරික්ෂණයේ දී හෙළි වූ දේ – මරණයට හේතුව ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි?

මළ කැස්බෑ මරණ පරික්ෂණයේ දී හෙළි වූ දේ - මරණයට හේතුව ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි?
  • එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka