“මම කෑගහන එක නවත්තන්නේ නෑ සර්” සිංහරාජය ගැන හෙළි කළ තරුණිය නිලධාරීන් ඉදිරියේ සංවේදී වෙයි (VIDEO)

“මම කෑගහන එක නවත්තන්නේ නෑ සර්” සිංහරාජය ගැන හෙළි කළ තරුණිය නිලධාරීන් ඉදිරියේ සංවේදී වෙයි (VIDEO)
  • සිංහරාජ වන විනාශය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka