මඩේ ලගින ඌරා මතක් කරමින් චන්නගෙන් වෛද්‍ය ජයරුවන්ට සැර ලිපියක්

මඩේ ලගින ඌරා මතක් කරමින් චන්නගෙන් වෛද්‍ය ජයරුවන්ට සැර ලිපියක්
  • චන්න ජයසුමන
  • ජයරුවන් බණ්ඩාර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka