“මට හොඳට සැලකුවා.. මං කිව්වා කන්න ඕන නෑ කියලා“ – ප්‍රකාශයක් දෙන්න ගිය අශෝක් අබේසිංහ CIDය ඇතුළේ වුණ දේ කියයි

“මට හොඳට සැලකුවා.. මං කිව්වා කන්න ඕන නෑ කියලා“ - ප්‍රකාශයක් දෙන්න ගිය අශෝක් අබේසිංහ CIDය ඇතුළේ වුණ දේ කියයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka