බීමත් රියදුරෙකු පාර මැද යකා නටයි – තමන්ගේම වාහනය ප්‍රපාතයකට පෙරළා දමයි (PHOTOS)

බීමත් රියදුරෙකු පාර මැද යකා නටයි - තමන්ගේම වාහනය ප්‍රපාතයකට පෙරළා දමයි (PHOTOS)
  • රිය අනතුරු

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka