බැසිල් ඊලඟ සැලසුම දිගහරී – පොහොට්ටුවේ මහ ඇමැතිවරුන් කවුදැයි තෝරා අවසන්?

බැසිල් ඊලඟ සැලසුම දිගහරී - පොහොට්ටුවේ මහ ඇමැතිවරුන් කවුදැයි තෝරා අවසන්?
  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka