පොහොට්ටු ලේකම් පිටුපස සිටින්නේ බැසිල්ද? ගම්මන්පිලගෙන් ප්‍රශ්න කරයි

පොහොට්ටු ලේකම් පිටුපස සිටින්නේ බැසිල්ද? ගම්මන්පිලගෙන් ප්‍රශ්න කරයි
  • බැසිල් රාජපක්ෂ
  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka