පොහොට්ටු ලේකම්ගෙන් තවත් ලිපියක්! මන්ත්‍රීවරයෙක් පක්ෂයෙන් දොට්ට දමයි

පොහොට්ටු ලේකම්ගෙන් තවත් ලිපියක්! මන්ත්‍රීවරයෙක් පක්ෂයෙන් දොට්ට දමයි
  • සාගර කාරියවසම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka