“පුපුරන සද්දයක් එක පාරටම ඇහුණා” – කොහුවල සිදුවීම ගැන ඇසින් දුටුවන් කියන කතාව (CCTV)

“පුපුරන සද්දයක් එක පාරටම ඇහුණා” - කොහුවල සිදුවීම ගැන ඇසින් දුටුවන් කියන කතාව (CCTV)
  • කොහුවල සිද්ධිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka