පැණිය නිසා හිරුට පැටලෙයි – පැණිය හදපු ධම්මික වෙනුවට සිංදු ලියන ධම්මිකව දාලා

පැණිය නිසා හිරුට පැටලෙයි - පැණිය හදපු ධම්මික වෙනුවට සිංදු ලියන ධම්මිකව දාලා
  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka