පාස්කු කොමිසමත් මෙගා නාට්‍යක් වගේ . ඉවරයක් නෑ …පටන් ගන්නකොට ඉන්න ප්‍රේමවන්තිය වෙනුවෙට වෙන ප්‍රේමවන්තියක් ප්‍රධාන චරිතයට ඇවිල්ලා

පාස්කු කොමිසමත් මෙගා නාට්‍යක් වගේ . ඉවරයක් නෑ ...පටන් ගන්නකොට ඉන්න ප්‍රේමවන්තිය වෙනුවෙට වෙන ප්‍රේමවන්තියක් ප්‍රධාන චරිතයට ඇවිල්ලා

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka