‘පවුලේ නායකත්වය ගන්න බැරුව කොහොමද පක්ෂයේ නායකත්වය ගැන කතා කරන්නේ’ – නිමල් ලන්සාගෙන් විමල් වීරවංශට සැර කතාවක්

'පවුලේ නායකත්වය ගන්න බැරුව කොහොමද පක්ෂයේ නායකත්වය ගැන කතා කරන්නේ' - නිමල් ලන්සාගෙන් විමල් වීරවංශට සැර කතාවක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka