“පරිසර සිතුවම ගැලෙව්වේ ඉහළින් ආ නියෝගයට නෙමෙයි පරිසර පොලීසියේ අවසර ගත්ත නැති නිසා”

“පරිසර සිතුවම ගැලෙව්වේ ඉහළින් ආ නියෝගයට නෙමෙයි පරිසර පොලීසියේ අවසර ගත්ත නැති නිසා”

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka