නිරුවත් පොහොට්ටු මන්ත්‍රී ගැන ගම්පහ පොහොට්ටු ප්‍රබලයින් කතා කරන්න බැහැ කියයි

නිරුවත් පොහොට්ටු මන්ත්‍රී ගැන ගම්පහ පොහොට්ටු ප්‍රබලයින් කතා කරන්න බැහැ කියයි
  • නිරුවත් මන්ත්‍රී

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka