නැගෙනහිර පර්යන්තය ගැන ජනපතිගේ තීන්දුව එළියට! ඉන්දියා එකඟතාවය ගැනත් හෙළිවෙයි

නැගෙනහිර පර්යන්තය ගැන ජනපතිගේ තීන්දුව එළියට! ඉන්දියා එකඟතාවය ගැනත් හෙළිවෙයි
  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka