නලින් බණ්ඩාර කළ ප්‍රකාශය ලොකු අවුලක් වෙයි – බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගෙන් CIDයට පැමිණිල්ලක්

නලින් බණ්ඩාර කළ ප්‍රකාශය ලොකු අවුලක් වෙයි - බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගෙන් CIDයට පැමිණිල්ලක්
  • පොලීසිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka