“දෙයියෝ ගහ ගහ එලවනවා”- පැණි ගන්නට ගිය මිනිස්සුන්ට පැණි වෙනුවට ලැබුණු දේ (VIDEO)

  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka