තරුණිය හෙළි කළ වන විනාශය සිදුවන සිංහරාජ ඉඩමට සිංහල රාවය කඩා වදී – ලොකු කලබගෑනියෙකුත් ඇති වෙයි

තරුණිය හෙළි කළ වන විනාශය සිදුවන සිංහරාජ ඉඩමට සිංහල රාවය කඩා වදී - ලොකු කලබගෑනියෙකුත් ඇති වෙයි
  • සිංහරාජ වන විනාශය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka