“තරුණියගෙන් ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් නැහැ – ඉඩම ගැන මට සැකයක් තියෙනවා”

“තරුණියගෙන් ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් නැහැ - ඉඩම ගැන මට සැකයක් තියෙනවා”
  • සිංහරාජ වන විනාශය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka