“තත්වය දරුණුයි..ඇඳිරි නීතිය පැනවන්න..කොරෝනා පැතිරීම කොතනින් අවසන් වේදැයි කියන්න බෑ“

“තත්වය දරුණුයි..ඇඳිරි නීතිය පැනවන්න..කොරෝනා පැතිරීම කොතනින් අවසන් වේදැයි කියන්න බෑ“
  • කොරෝනා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka