ඩයනාට ලියුමක් යැවූ ස.ජ.බ විනය සභාපති කවුරුන්ද? ජ්‍යෙෂ්ඨයන් දන්නෙත් නැහැ

ඩයනාට ලියුමක් යැවූ ස.ජ.බ විනය සභාපති කවුරුන්ද? ජ්‍යෙෂ්ඨයන් දන්නෙත් නැහැ
  • ඩයනා ගමගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka