ජීඑල් පීරිස් සීයා සහ ගෝඨාභය මාමා ගැන අමුතු ලිපියකින් ඔන්ලයින් වර්ජනය ඇරඹෙයි

ජීඑල් පීරිස් සීයා සහ ගෝඨාභය මාමා ගැන අමුතු ලිපියකින් ඔන්ලයින් වර්ජනය ඇරඹෙයි
  • ගුරුවරු
  • පාසල්
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
  • ජීඑල් පීරිස්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka