ජනපති එන උත්සවයට අමාත්‍යාංශ ලේකම් යැවූ ආරාධනා පත්‍රයේ අවුලක්! හතර වටින් දුරකථන ඇමතුම් ඇවිත්

ජනපති එන උත්සවයට අමාත්‍යාංශ ලේකම් යැවූ ආරාධනා පත්‍රයේ අවුලක්! හතර වටින් දුරකථන ඇමතුම් ඇවිත්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka