ජනතාව හා ග්‍රාම නිලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් – 2000 දීමනාව නොදී ග්‍රාම නිලධාරීන් ඉවත් වෙයි (PHOTOS)

ජනතාව හා ග්‍රාම නිලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් - 2000 දීමනාව නොදී ග්‍රාම නිලධාරීන් ඉවත් වෙයි (PHOTOS)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka