ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීතිය ළඟදීම – වයසක ගවයන්ට කරන්න යන දේ ගැනත් කියයි

ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීතිය ළඟදීම - වයසක ගවයන්ට කරන්න යන දේ ගැනත් කියයි
  • ගව ඝාතනය තහනම

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka