කොළඹ කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත විඳලා තියෙන්නේ “රෝසි මැඩම්ගේ ලිස්ට්” එකටලු

කොළඹ කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත විඳලා තියෙන්නේ “රෝසි මැඩම්ගේ ලිස්ට්” එකටලු
  • රෝසි සේනානායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka