කොවිඩ් එන්නත හමුදා රෝහල්වලින් එන්නත් කරගත නොහැකි බව කී පාර්ශවයට යුධ හමුදාපතිගෙන් පිළිතුරු (VIDEO)

කොවිඩ් එන්නත හමුදා රෝහල්වලින් එන්නත් කරගත නොහැකි බව කී පාර්ශවයට යුධ හමුදාපතිගෙන් පිළිතුරු (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka