කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය ගැන තීරණය අද සවස

කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය ගැන තීරණය අද සවස
  • කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනාහිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka