කොට්ඨාශයට අපේක්ෂකයන් තුනේ පොහොට්ටු යෝජනාව කුඩා පක්ෂවලට ඇටවූ මර උගුලක්

කොට්ඨාශයට අපේක්ෂකයන් තුනේ පොහොට්ටු යෝජනාව කුඩා පක්ෂවලට ඇටවූ මර උගුලක්
  • විමල් වීරවංශ
  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka