කැබිනට් ඇමති නිසා ඇමැති විමලවීර බේරෙයි – වනජීවි නිලධාරීන් ඇමැතිට ස්තුති කර වර්ජනය හකුලා ගනී

කැබිනට් ඇමති නිසා ඇමැති විමලවීර බේරෙයි - වනජීවි නිලධාරීන් ඇමැතිට ස්තුති කර වර්ජනය හකුලා ගනී

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka