කාලය මාස හයයි – ඉලක්ක සපුරා නැත්නම් ඇමතිවරු එළියට – ජනපති

කාලය මාස හයයි - ඉලක්ක සපුරා නැත්නම් ඇමතිවරු එළියට - ජනපති

පසුගියදා පත්කළ කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ පළමු මාස 06 තුළ ලබා ගන්නා ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මාස හයකට පසු සියලු අමාත්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව වාර්තාවක් කැඳවෙනු ඇත.

‍එම මාස 06 ඇතුළතදී ඒ ඒ අමාත්‍යවරුන් රජයේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති දායකත්වය, ලබාදුන් ඉලක්ක සපුරාලීම, ඒ ඒ අමාත්‍යංශ ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලෙනු ඇත.

එහිදී යම් අමාත්‍යවරයෙකු ර‍ජයේ සහ ඒ ඒ අමාත්‍යංශයේ ඉලක්ක සපුරාලීමට අසමත් වී තිබේ නම් ඔවුන් වහාම අමාත්‍ය තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka