කතානායක ඔබට පුටුව දීලා පැනලා යනවා – විපක්ෂ නායකගෙන් චෝදනා : මම පැනලා ගියේ නැහැ – කතානායක

කතානායක ඔබට පුටුව දීලා පැනලා යනවා - විපක්ෂ නායකගෙන් චෝදනා : මම පැනලා ගියේ නැහැ - කතානායක

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka