එරික් සෝල්හයිම්ට හදිස්සියේ ම ලංකාව මතක් වෙයි – ලංකාවේ චීනය කරපු දෙයක් ගැනත් කියයි

එරික් සෝල්හයිම්ට හදිස්සියේ ම ලංකාව මතක් වෙයි - ලංකාවේ චීනය කරපු දෙයක් ගැනත් කියයි
  • එරික් සෝල්හයිම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka