“එයා වනය රකින නිලධාරිනියක් නම් ඇයි ගමට මේ අපරාධය කළේ” – දේවානි ගැන ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් හෙළිදරව්වක් (VIDEO)

“එයා වනය රකින නිලධාරිනියක් නම් ඇයි ගමට මේ අපරාධය කළේ” - දේවානි ගැන ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් හෙළිදරව්වක් (VIDEO)
  • දේවානි ජයතිලක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka