උසස් පෙළට සහ පහේ ශිෂ්‍යත්වයට දින නියම කරයි

උසස් පෙළට සහ පහේ ශිෂ්‍යත්වයට දින නියම කරයි
  • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
  • විභාග
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
  • පාසල්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka