ඇස් පෙනන දරුවෙකුට සාමාන්‍ය පෙල විභාගය බේල් ක්‍රමයට ලියන්න කියලා! දෙමාපියන්ට ලිපියක් යවලා

ඇස් පෙනන දරුවෙකුට සාමාන්‍ය පෙල විභාගය බේල් ක්‍රමයට ලියන්න කියලා! දෙමාපියන්ට ලිපියක් යවලා

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka