ඇමැති විමල් වැඩ පෙන්වයි! නියෝජිතයෙකුට බැන වදී – රජයේ ලොකු තැනකට නියෝගයක් දෙයි

ඇමැති විමල් වැඩ පෙන්වයි! නියෝජිතයෙකුට බැන වදී - රජයේ ලොකු තැනකට නියෝගයක් දෙයි
  • විමල් වීරවංශ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka