ඇමැති බන්දුලගේ යෝජනාවට ඇමැති මහින්දානන්ද හරස් වෙයි

ඇමැති බන්දුලගේ යෝජනාවට ඇමැති මහින්දානන්ද හරස් වෙයි
  • බන්දුල ගුණවර්ධන
  • මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka