ඇමතිවරුන්ට හිතුමතේ වැඩ බෑ – ලොකු පුටු මාරුව ගැන ජනපති ලේකම්ගෙන් නියෝගයක්

ඇමතිවරුන්ට හිතුමතේ වැඩ බෑ - ලොකු පුටු මාරුව ගැන ජනපති ලේකම්ගෙන් නියෝගයක්
  • ආණ්ඩුව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka