ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයින්ගෙන් රතු එළියක්! විමල්ගේ නිවසට රැස්වූ ආණ්ඩු ප්‍රබලයින් තීන්දුවක් ගනී

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයින්ගෙන් රතු එළියක්! විමල්ගේ නිවසට රැස්වූ ආණ්ඩු ප්‍රබලයින් තීන්දුවක් ගනී
  • විමල් වීරවංශ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka