ආණ්ඩුවේ කළකිරුණු පිරිසක් සහ විපක්ෂයේ පිරිසක් එකම අරමුණකට රහසිගතව හමුවෙයි

ආණ්ඩුවේ කළකිරුණු පිරිසක් සහ විපක්ෂයේ පිරිසක් එකම අරමුණකට රහසිගතව හමුවෙයි
  • දේශපාලනය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka