ආණ්ඩුවේ අවුල් ලිහන්න ජනපති තීන්දු කරයි – ආණ්ඩු පක්ෂ නායකයින් වහා කැඳවයි

ආණ්ඩුවේ අවුල් ලිහන්න ජනපති තීන්දු කරයි - ආණ්ඩු පක්ෂ නායකයින් වහා කැඳවයි
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka