අවස්ථාවාදී හිස වෙනුවට ජවිපෙ කදට බෞද්ධ හිසක් සවි කළහොත් ගොඩ යන්න පුළුවන් – විමල් පාර්ශවයෙන් යෝජනාවක්

අවස්ථාවාදී හිස වෙනුවට ජවිපෙ කදට බෞද්ධ හිසක් සවි කළහොත් ගොඩ යන්න පුළුවන් - විමල් පාර්ශවයෙන් යෝජනාවක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka