අලුත් පිරිසක් මේ රට බාරගන්න සූදානම් වෙන්න – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්ගෙන් ආණ්ඩුවට අනතුරු ඇගවීමක්

අලුත් පිරිසක් මේ රට බාරගන්න සූදානම් වෙන්න - ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්ගෙන් ආණ්ඩුවට අනතුරු ඇගවීමක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka