අලුත් ජාතික නායකයෙකු ගෙන ඒමට සූදානම්! ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පළමු වරට දේශපාලන වේදිකාවට ගොඩවෙයි

අලුත් ජාතික නායකයෙකු ගෙන ඒමට සූදානම්! ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පළමු වරට දේශපාලන වේදිකාවට ගොඩවෙයි
  • ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka